Na základe "Opatrenia rektora na zhotovovanie audiozáznamov a videozáznamov z vyučovacieho procesu na Prešovskej univerzite v Prešove", ktoré je v platnosti od 1.1.2008 a je zverejnené a voľne prístupné na webe univerzity v časti Vzdelávanie (https://www.unipo.sk/vzdelavanie/vnutorne-predpisy/)​,Vás žiadame​ o vyjadrenie súhlasu (súhlas dávate prihlásením do Moodlu) s nasledovným:
Všetky výučbové materiály a videá nachádzajúce sa v systéme Moodle sú viazané autorským zákonom a môžu byť používané len študentmi PU, ktorí sú zapísaní na predmete, pre ktorý sú materiály určené. Študenti majú zakázané zdieľať a distribuovať výučbové materiály a videá s osobami, ktoré nie sú zapísané na predmet. Študenti zapísaní na predmet majú prístup k výučbovým materiálom a videám len počas ich zapísania na predmet, ku ktorému sa materiály viažu. Každá ​zistená forma akademickej nepoctivosti a plagiátorstva ​bude predmetom disciplinárneho konania a ​môže zahŕňať pozastavenie alebo vylúčenie  zo štúdia.

Posledná zmena: piatok, 10 decembra 2021, 22:57