Prehľad témy

 • Všeobecné

 • Úvod do predmetu Patopsychológia

  Milí študenti,

  vítam Vás v e-learningovej podobe kurzu Patopsychológia. Nájdete tu dokumenty a odkazy, ktoré Vám pomôžu prehĺbiť poznatky a naučiť sa ich prepájať so špeciálno-pedagogickou praxou. Tento predmet som doplnila o ďalšie informácie, nakoľko si to vzniknutá situácia žiada a mrzí ma, že Vám ich nemôžem sprostredkovať osobne.

  Skúška bude pozostávať z testu, bez otvorených otázok, ktoré som Vám v úvode predmetu sľúbila. Test sa pokúsim pripraviť tak, aby ste ho mohli vyplniť v pohodlí domova vo vopred určenom čase. Otázky bude generovať systém z databázy, ktorú nimi naplním, teda budú vyberané náhodne. Termíny skúšania budú zverejnené v MAIS-e.

  V prípade otázok ma môžete kontaktovať aj mailom na adrese: tatiana.dubayova@unipo.sk

  S pozdravom

  Mgr. Tatiana Dubayová, PhD.

  • Sylabus predmetu

   Sylabus predmetu môžete nájsť aj na webovom sídle Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity pri popise predmetu v rámci študijného programu.

   Absolvent programu sa naučí:

   - používať a charakterizovať základné pojmy a vybrané diagnostické kategórie,

   - charakterizovať všetky stupne mentálneho postihnutia,

   - charakterizovať špecifiká kognitívnych funkcií detí s rôznymi stupňami mentálneho postihnutia a detí s poruchami učenia

   - charakterizovať osobitosti emocionality detí s psychosociálnym narušením,

   - vymenovať a interpretovať diagnostické kritériá vybraných diagnóz,

   - aplikovať vedomosti z patopsychológie v špeciálno-pedagogických situáciách,

   - argumentovať v odbornej diskusii o vybraných patopsychologických javoch.

   • Vysokoškolská učebnica - full text

    Tento text je pre Vás jedným zo základných zdrojov informácií ku skúške a k absolvovaniu predmetu. Samozrejme, neobsahuje všetky dostupné informácie. Každá z daných tém bola dlhodobo skúmaná rôznymi odborníkmi a mojim skromným zámerom bolo poskladať ich myšlienky do kompaktného a zrozumiteľného celku pre tých, ktorí sa zatiaľ v týchto témach len začínajú orientovať, teda pre študentov.

    Z tejto učebnice k predmetu preberte všetko, okrem poslednej kapitoly o Agresii a agresivite, tej sa venujem podrobnejšie v rámci iného predmetu.

    Na túto učebnicu sa budem často ďalej odvolávať ako na zdroj informácií a  pre stručnosť ju budem ďalej nazývať len učebnica.

    Pokojne ju používajte ako potrebujete, ale úplne samozrejme predpokladám, že informácie z nej budete korektne citovať a uvádzať, keď budete sami tvoriť odborné texty alebo seminárne práce.

    Citovanie je v poriadku, plagiátorstvo nie (však pán kapitán? :-) ).

   • Úvod do patopsychológie

   • Deprivácia

    Podkladmi pre osvojenie si poznatkov z témy sú:

    - priložená prezentácia

    - kapitola s príslušným názvom z vysokoškolskej učebnice Patopsychológia detí so psychosociálnym narušením pre pedagógov

    - pre záujemcov, ktorí chcú lepšie porozumieť správaniu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí z detských domovov odporúčam publikáciu od Zdeňka Matějčeka a Jozefa Langmeiera Psychická deprivace v dětství (2011), Praha: Karolinum

   • Vzťahová väzba

    O tejto téme nájdete relevantné informácie vo videách p. Mgr. Zuzany Zimovej, ktoré nahrala pre O. Z. Návrat:
    - https://www.youtube.com/watch?v=v7mYghfP7hI
    - https://www.youtube.com/watch?v=1RL0IJh1eJY
    - https://www.youtube.com/watch?v=XhM7I_ZQTKQ
    - https://www.youtube.com/watch?v=Yb4Vp6C_7mU
    - https://www.youtube.com/watch?v=SYYtCuy2lMk

    Týchto videí je 28, odporúčam Vám ich pozrieť si všetky, pretože vysvetľujú problémové správanie detí z pohľadu nenaplnenia ich potrieb, čo ej pre prax pedagóga veľká téma.
    Ich autorka sa dlhodobo zaoberá potrebami detí z detských domovov a pracuje s deťmi v náhradnej rodinnej starostlivosti a rozpráva naozaj zaujímavo. Čo sa týka skúšky, postačia Vám informácie z učebnice a prvých 5-tich videí.
    • Mentálne postihnutie, jeho druhy a formy

     Na tejto sekcii sa ešte pracuje.

     • Kognitívne schopnosti detí s mentálnym postihnutím

     • Poruchy správania a problémové správanie

     • Ďalšie témy ku skúške

      Témy, ktoré môžete čakať v teste sú:

      - normalita, jej kritériá a druhy noriem

      - faktory vzniku porúch správania (exogénne, endogénne)


      Podklady k týmto témam nájdete v učebnici.