Prehľad témy

 • Všeobecné

 • Úvod do predmetu Patopsychológia

  Milí študenti,

  vítam Vás v e-learningovej podobe kurzu Patopsychológia. Nájdete tu dokumenty a odkazy, ktoré Vám pomôžu prehĺbiť poznatky a naučiť sa ich prepájať so špeciálno-pedagogickou praxou. Tento predmet som doplnila o ďalšie informácie, nakoľko si to vzniknutá situácia žiada a mrzí ma, že Vám ich nemôžem sprostredkovať osobne.

  Skúška bude pozostávať z testu, ktorý absolvujete tu, v prostredí MOODLE. Test je pripravený tak, aby ste ho mohli vyplniť v pohodlí domova vo vopred určenom čase. Otázky bude generovať systém z databázy, ktorú nimi naplním, teda budú vyberané náhodne. Termíny skúšania budú zverejnené v MAIS-e.

  Vo výslednom hodnotení za celý predmet zoberiem do úvahy aj Vaše hodnotenia za vypracovanie esejí.

  V prípade otázok ma môžete kontaktovať aj mailom na adrese: tatiana.dubayova@unipo.sk

  S pozdravom

  Mgr. Tatiana Dubayová, PhD.

 • Test z predmetu Patopsychológia

  Termíny záverečnej skúšky:

  Pre externých študentov:

  22.04.2023 o 18,00
  28.04.2023 o 18,00
  06.05.2024 o 18,00

  Pre denných študentov:
  08.05.2024
  15.05.2024

  Ďalšie termíny vypíšem podľa potreby.

  Hodnotenie testu (maximálny počet bodov je 90):
  A   90 - 83 bodov
  B   82 - 75 bodov
  C   74 - 67 bodov
  D  66 - 59 bodov
    58 - 49 bodov

  FX menej ako 49 bodov

 • Sylabus predmetu

  Sylabus predmetu môžete nájsť aj na webovom sídle Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity pri popise predmetu v rámci študijného programu.

  Absolvent programu sa naučí:

  - používať a charakterizovať základné pojmy a vybrané diagnostické kategórie,

  - charakterizovať všetky stupne mentálneho postihnutia,

  - charakterizovať špecifiká kognitívnych funkcií detí s rôznymi stupňami mentálneho postihnutia a detí s poruchami učenia

  - charakterizovať osobitosti emocionality detí s psychosociálnym narušením,

  - vymenovať a interpretovať diagnostické kritériá vybraných diagnóz,

  - aplikovať vedomosti z patopsychológie v špeciálno-pedagogických situáciách,

  - argumentovať v odbornej diskusii o vybraných patopsychologických javoch.

 • Vysokoškolská učebnica - full text

  Tento text je pre Vás jedným zo základných zdrojov informácií ku skúške a k absolvovaniu predmetu. Samozrejme, neobsahuje všetky dostupné informácie. Každá z daných tém bola dlhodobo skúmaná rôznymi odborníkmi a mojim skromným zámerom bolo poskladať ich myšlienky do kompaktného a zrozumiteľného celku pre tých, ktorí sa zatiaľ v týchto témach len začínajú orientovať, teda pre študentov.

  Z tejto učebnice k predmetu preberte všetko, okrem poslednej kapitoly o Agresii a agresivite, tej sa venujem podrobnejšie v rámci iného predmetu.

  Na túto učebnicu sa budem často ďalej odvolávať ako na zdroj informácií a  pre stručnosť ju budem ďalej nazývať len učebnica.

  Pokojne ju používajte ako potrebujete, ale úplne samozrejme predpokladám, že informácie z nej budete korektne citovať a uvádzať, keď budete sami tvoriť odborné texty alebo seminárne práce.

  Citovanie je v poriadku, plagiátorstvo nie (však pán kapitán? :-) ).

 • Úvod do patopsychológie

  Pozor! Prednáška pola aktualizovaná.

 • Deprivácia

  Podkladmi pre osvojenie si poznatkov z témy sú:

  - priložená prezentácia

  - kapitola s príslušným názvom z vysokoškolskej učebnice Patopsychológia detí so psychosociálnym narušením pre pedagógov

  - pre záujemcov, ktorí chcú lepšie porozumieť správaniu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí z detských domovov odporúčam publikáciu od Zdeňka Matějčeka a Jozefa Langmeiera Psychická deprivace v dětství (2011), Praha: Karolinum

 • Vzťahová väzba

  O tejto téme nájdete relevantné informácie vo videách p. Mgr. Zuzany Zimovej, ktoré nahrala pre O. Z. Návrat:
  - https://www.youtube.com/watch?v=v7mYghfP7hI
  - https://www.youtube.com/watch?v=1RL0IJh1eJY
  - https://www.youtube.com/watch?v=XhM7I_ZQTKQ
  - https://www.youtube.com/watch?v=Yb4Vp6C_7mU
  - https://www.youtube.com/watch?v=SYYtCuy2lMk

  Týchto videí je 28, odporúčam Vám ich pozrieť si všetky, pretože vysvetľujú problémové správanie detí z pohľadu nenaplnenia ich potrieb, čo ej pre prax pedagóga veľká téma.
  Ich autorka sa dlhodobo zaoberá potrebami detí z detských domovov a pracuje s deťmi v náhradnej rodinnej starostlivosti a rozpráva naozaj zaujímavo. Čo sa týka skúšky, postačia Vám informácie z učebnice a prvých 5-tich videí.
 • Teória viacnásobných inteligencií

  Na doplnenie si môžete pozrieť aj video (v angličtine, ale veľmi zrozumiteľnej):

  https://www.youtube.com/watch?v=w7-rYp-BQJQ

 • Kognitívne schopnosti detí s mentálnym postihnutím

 • Poruchy správania a problémové správanie

 • Rodina ako faktor vzniku porúch správania

 • Zaujímave zdroje

  https://www.youtube.com/watch?v=Dz9wDW7mRio&t=3020s