Prehľad témy

 • Všeobecné

 • Slovo na úvod

  Milí študenti,

  tento kurz je vytvorený s úmyslom sprostredkovať Vám informácie, ktoré kvôli súčasnej situácii nemôžete absolvovať prezenčnou formou.

  V jednotlivých témach kurzu pre Vás zverejním informácie, materiál, odporúčanú literatúru a/lebo prednášky, aby ste sa vedeli lepšie pripraviť na záverečný test a, samozrejme, aby ste si odniesli vedomosti potrebné pre lepšie porozumenie žiakom/deťom.

  Obyčajne záverečné hodnotenie obsahuje aj otvorené otázky, ktoré však tentokrát neuplatním. Test však bude dlhší ako zvyčajne, aby som zistila, ako ste si s témami poradili. Záverečné hodnotenie bude prebiehať elektronickou podobou tu v MOODL-i. Bude zadaná otázka na ktorú odpovede si bude môcť vybrať z viacerých odpovedí. Pozor, v teste môže byť aj viac správnych odpovedí. Termín záverečného hodnotenia bude zverejnený v systéme MAIS v dostatočnom predstihu a tak, aby nekolidoval s inými termínmi skúšania. 

  V prípade otázok ma kontaktujte, avšak prosím o trpezlivosť, kurz sa bude napĺňať postupne.

  S pozdravom

  Mgr. Tatiana Dubayová, PhD.

 • Test z predmetu Patopsychológia detí s psychosociálnym narušením

  Termíny záverečnej skúšky:

  14.01.2022 o 16,00
  17.01.2022 o 9,00
  18.01.2022 o 9,00
  23.01.2022 o 18,00
  26.01.2022 o 9,00


  Ďalšie termíny vypíšem podľa potreby.

  Hodnotenie testu (maximálny počet bodov je 90):
  A   90 - 83 bodov
  B   82 - 75 bodov
  C   74 - 67 bodov
  D  66 - 59 bodov
    58 - 49 bodov

  FX menej ako 49 bodov

 • Esej I

  Esej je odborne-publicistický útvar stredného alebo kratšieho rozsahu, ktorý novým spôsobom spracováva odbornú problematiku.

  Požiadavky na esej:

  - rozsah min. 2 strany textu + zoznam bibliografických odkazov; riadkovanie 1,15; veľkosť písma 12; Times New Roman,

  - citovanie zdrojov v texte aj v závere práce (pre správne citovanie pozrite Smernicu PU o náležitostiach záverečných prác na stránke univerzitnej knižnice: http://www.pulib.sk/web/kniznica/strana/nazov/zaverecne-prace),

  - musí obsahovať vlastný názor/postoj k danej téme, ktorý bude konfrontovaný s odbornými a relevantnými zdrojmi,

  - termín odovzdania: zaslať prostredníctvom MOODLE prostredia do 20. októbra 2020,

  - hodnotenie: max. hodnota bodov 10, minimálna 5 bodov, nevyhovujúce práce budú hodnotené FX, nebude možné ich opraviť, budete sa musieť viac snažiť na budúce. Hodnotím originálnosť, podloženie vlastného názoru odbornou argumentáciou, dôkladnosť spracovania a kvalitu premýšľania. Body stratíte keď: ju urobíte len formálne, váš myšlienkový vklad bude len povrchný a nepresvedčivý, nebudete správne uvádzať citované zdroje, urobíte ju na poslednú chvíľu (verte, je to poznať), nedáte si záležať na formálnej úprave textu. Esej bude hodnotená ako FX: keď neuvediete zdroje, ktoré k jej vypracovaniu použijete; keď zistím, že je odpísaná (hoci len jej časť); keď v nej bude absentovať váš vlastný názor.

  Zadanie eseje I:

  Pozrite si dokument s názvom Deti zo stanice Leningradská (môžete ho nájsť na: https://www.youtube.com/watch?v=CV4HfML3aac).

  V eseji sa pokúste odpovedať na otázku: Ako absencia uspokojenia základných potrieb súvisí so vznikom problémového správania dieťaťa?


 • Vysokoškolská učebnica Patopsychológia detí so psychosociálnym narušením pre pedagógov

 • Úvodná prednáška

  Pozor! Prednáška bola aktualizovaná.

 • Deprivácia

  Téma deprivácia je pre porozumenie deťom s poruchami správania kľúčová. V prednáške nájdete stručné poznámky, musíte si ich doplniť kapitolou z vyššie uvedenej učebnice alebo tiež odporúčam publikáciu Langmeier, J., Metějček, Z. 2014. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1983-5.


 • Vzťahová väzba

  O tejto téme nájdete relevantné informácie vo videách p. Mgr. Zuzany Zimovej, ktoré nahrala pre O. Z. Návrat:
  - https://www.youtube.com/watch?v=v7mYghfP7hI
  - https://www.youtube.com/watch?v=1RL0IJh1eJY
  - https://www.youtube.com/watch?v=XhM7I_ZQTKQ
  - https://www.youtube.com/watch?v=Yb4Vp6C_7mU
  - https://www.youtube.com/watch?v=SYYtCuy2lMk

  Týchto videí je 28, odporúčam Vám ich pozrieť si všetky, pretože vysvetľujú problémové správanie detí z pohľadu nenaplnenia ich potrieb, čo ej pre prax pedagóga veľká téma.
  Ich autorka sa dlhodobo zaoberá potrebami detí z detských domovov a pracuje s deťmi v náhradnej rodinnej starostlivosti a rozpráva naozaj zaujímavo. Čo sa týka skúšky, postačia Vám informácie z učebnice a prvých 5-tich videí.

 • Poruchy správania

  Túto tému nájdete rozsiahlejšie spracovanú v učebnici. Je dôležité sa sústrediť na rozdiely medzi poruchami správania a tzv. problémovým správaním detí (dificilitami). V texte skúste pohľadať odpovede na otázky:

  Kedy hovoríme "len" o výchovne problémovom dieťati a kedy jeho problémy začíname označovať ako porucha správania?

  Môže poruchu správania diagnostikovať pedagóg?

  Aké kritériá sú určujúce pri diagnostikovaní porúch správania?

  Akú úlohu v ich prejavoch a pri ich diagnostikovaní zohráva vek dieťaťa?

 • Faktory vzniku psychosociálneho narušenia

  Tu Vám odporúčam pripraviť sa z rovnomennej kapitoly z učebnice.

  Kapitolu v učebnici 4 s názvom Agresia si môžete prebrať dobrovoľne, na v teste na skúške sa informácie z nej nebudú skúšať.

 • Koncept inteligencie

 • Rodina ako faktor vzniku porúch správania