Prehľad témy

 • Všeobecné

 • Slovo na úvod

  Milí študenti,

  tento kurz je vytvorený s úmyslom sprostredkovať Vám informácie, ktoré kvôli súčasnej situácii nemôžete absolvovať prezenčnou formou.

  V jednotlivých témach kurzu pre Vás zverejním informácie, materiál, odporúčanú literatúru a/lebo prednášky, aby ste sa vedeli lepšie pripraviť na záverečný test a, samozrejme, aby ste si odniesli vedomosti potrebné pre lepšie porozumenie žiakom/deťom.

  Obyčajne záverečné hodnotenie obsahuje aj otvorené otázky, ktoré však tentokrát neuplatním. Test však bude dlhší ako zvyčajne, aby som zistila, ako ste si s témami poradili. Záverečné hodnotenie bude prebiehať elektronickou podobou tu v MOODL-i. Bude zadaná otázka na ktorú odpovede si bude môcť vybrať z viacerých odpovedí. Pozor, v teste môže byť aj viac správnych odpovedí. Termín záverečného hodnotenia bude zverejnený v systéme MAIS v dostatočnom predstihu a tak, aby nekolidoval s inými termínmi skúšania. 

  V prípade otázok ma kontaktujte, avšak prosím o trpezlivosť, kurz sa bude napĺňať postupne.

  S pozdravom

  Mgr. Tatiana Dubayová, PhD.

  • Test z predmetu Patopsychológia detí s psychosociálnym narušením

   Termíny záverečnej skúšky:

   14.01.2022 o 16,00
   17.01.2022 o 9,00
   18.01.2022 o 9,00
   23.01.2022 o 18,00
   26.01.2022 o 9,00


   Ďalšie termíny vypíšem podľa potreby.

   Hodnotenie testu (maximálny počet bodov je 90):
   A   90 - 83 bodov
   B   82 - 75 bodov
   C   74 - 67 bodov
   D  66 - 59 bodov
     58 - 49 bodov

   FX menej ako 49 bodov

  • Esej I

   Esej je odborne-publicistický útvar stredného alebo kratšieho rozsahu, ktorý novým spôsobom spracováva odbornú problematiku.

   Požiadavky na esej:

   - rozsah min. 2 strany textu + zoznam bibliografických odkazov; riadkovanie 1,15; veľkosť písma 12; Times New Roman,

   - citovanie zdrojov v texte aj v závere práce (pre správne citovanie pozrite Smernicu PU o náležitostiach záverečných prác na stránke univerzitnej knižnice: http://www.pulib.sk/web/kniznica/strana/nazov/zaverecne-prace),

   - musí obsahovať vlastný názor/postoj k danej téme, ktorý bude konfrontovaný s odbornými a relevantnými zdrojmi,

   - termín odovzdania: zaslať prostredníctvom MOODLE prostredia do 20. októbra 2020,

   - hodnotenie: max. hodnota bodov 10, minimálna 5 bodov, nevyhovujúce práce budú hodnotené FX, nebude možné ich opraviť, budete sa musieť viac snažiť na budúce. Hodnotím originálnosť, podloženie vlastného názoru odbornou argumentáciou, dôkladnosť spracovania a kvalitu premýšľania. Body stratíte keď: ju urobíte len formálne, váš myšlienkový vklad bude len povrchný a nepresvedčivý, nebudete správne uvádzať citované zdroje, urobíte ju na poslednú chvíľu (verte, je to poznať), nedáte si záležať na formálnej úprave textu. Esej bude hodnotená ako FX: keď neuvediete zdroje, ktoré k jej vypracovaniu použijete; keď zistím, že je odpísaná (hoci len jej časť); keď v nej bude absentovať váš vlastný názor.

   Zadanie eseje I:

   Pozrite si dokument s názvom Deti zo stanice Leningradská (môžete ho nájsť na: https://www.youtube.com/watch?v=CV4HfML3aac).

   V eseji sa pokúste odpovedať na otázku: Ako absencia uspokojenia základných potrieb súvisí so vznikom problémového správania dieťaťa?


  • Vysokoškolská učebnica Patopsychológia detí so psychosociálnym narušením pre pedagógov

  • Úvodná prednáška

   Pozor! Prednáška bola aktualizovaná.

  • Deprivácia

   Téma deprivácia je pre porozumenie deťom s poruchami správania kľúčová. V prednáške nájdete stručné poznámky, musíte si ich doplniť kapitolou z vyššie uvedenej učebnice alebo tiež odporúčam publikáciu Langmeier, J., Metějček, Z. 2014. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1983-5.


  • Vzťahová väzba

   O tejto téme nájdete relevantné informácie vo videách p. Mgr. Zuzany Zimovej, ktoré nahrala pre O. Z. Návrat:
   - https://www.youtube.com/watch?v=v7mYghfP7hI
   - https://www.youtube.com/watch?v=1RL0IJh1eJY
   - https://www.youtube.com/watch?v=XhM7I_ZQTKQ
   - https://www.youtube.com/watch?v=Yb4Vp6C_7mU
   - https://www.youtube.com/watch?v=SYYtCuy2lMk

   Týchto videí je 28, odporúčam Vám ich pozrieť si všetky, pretože vysvetľujú problémové správanie detí z pohľadu nenaplnenia ich potrieb, čo ej pre prax pedagóga veľká téma.
   Ich autorka sa dlhodobo zaoberá potrebami detí z detských domovov a pracuje s deťmi v náhradnej rodinnej starostlivosti a rozpráva naozaj zaujímavo. Čo sa týka skúšky, postačia Vám informácie z učebnice a prvých 5-tich videí.

   • Poruchy správania

    Túto tému nájdete rozsiahlejšie spracovanú v učebnici. Je dôležité sa sústrediť na rozdiely medzi poruchami správania a tzv. problémovým správaním detí (dificilitami). V texte skúste pohľadať odpovede na otázky:

    Kedy hovoríme "len" o výchovne problémovom dieťati a kedy jeho problémy začíname označovať ako porucha správania?

    Môže poruchu správania diagnostikovať pedagóg?

    Aké kritériá sú určujúce pri diagnostikovaní porúch správania?

    Akú úlohu v ich prejavoch a pri ich diagnostikovaní zohráva vek dieťaťa?

   • Faktory vzniku psychosociálneho narušenia

    Tu Vám odporúčam pripraviť sa z rovnomennej kapitoly z učebnice.

    Kapitolu v učebnici 4 s názvom Agresia si môžete prebrať dobrovoľne, na v teste na skúške sa informácie z nej nebudú skúšať.

    • Rodina ako faktor vzniku porúch správania