Topic outline

 • General

  Milí študenti, 

  vitajte v kurze Jazykovedné východiská edukácie.

  Cieľom kurzu je rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetentnosti študenta týkajúce sa jazykovedných východísk rozvíjania vlastného ústneho a písomného prejavu, pochopenia procesu ontogenézy a rozvíjania jazyka dieťaťa predškolského a mladšieho školského veku.

  V tomto kurze nájdete rôzne študijné materiály, ktoré Vám môžu pomôcť pri štúdiu zvukovej, morfologickej, lexikologickej, syntaktickej či štylistickej oblasti jazyka. Okrem tohto kurzu môžete nájsť cenné materiály aj v iných kurzoch. Odporúčame kurzy Slovenský jazyk 1, Slovenský jazyk 2 Študijný kurz z lexikológie, syntaxe a štylistiky slovenčiny

  Kurz Slovenský jazyk 1 obsahuje materiály z oblasti fonetiky, fonológie a morfológie. Heslo do kurzu je morféma

  Kurzy Slovenský jazyk 2 Študijný kurz z lexikológie, syntaxe a štylistiky slovenčiny obsahujú materiály z oblasti lexikológie, syntaxe a štylistiky. Heslo do kurzu Slovenský jazyk 2 je slovná zásoba

  Prajeme Vám príjemné štúdium!

                                                             vyučujúci predmetu 


  Vyučujúci:

  prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.; doc. Mgr. Katarína Vužňáková, PhD.; Mgr. Eva Gogová, PhD.; Mgr. Dávid Dziak, PhD.; PhDr. Alexandra Brestovičová, PhD.

 • Záverečný test/skúška

 • HLAVNÉ SMERY SÚČASNÉHO JAZYKOVEDNÉHO VÝSKUMU

 • SEGMENTÁLNY A SUPRASEGMENTÁLNY SYSTÉM SLOVENČINY

 • PRAVOPISNÉ PRINCÍPY, NORMY JAZYKA A FLEXIA V SLOVENČINE

 • SLOVNÁ ZÁSOBA JAZYKA

 • SÉMANTICKÁ MOTIVÁCIA