Prehľad témy

 • Všeobecné

 • Úvodné slovo

  Milé študentky a študenti,

  úlohou predmetu Metodológia špeciálnopedagogického výskumu je pomôcť Vám porozumieť tomu, ako sa získava vedecké poznanie. Informácie z neho využijete nie len pri tvorbe svojej záverečnej práce, ale aj v svojom ďalšom živote a, okrem iného, mal by Vám pomôcť kriticky sa pozerať na informácie, s ktorými prichádzame do kontaktu cez rôzne médiá a hodnotiť ich vedeckú validitu. Naučíte sa, ako sa tvorí vedecké poznanie, aké sú etapy vedeckého výskumu a v neposlednom rade, aké metódy pri jeho realizácii môžeme použiť. PO jeho absolvovaní dokážete:
  ‒       charakterizovať základné pojmy v špeciálnopedagogickom výskume,
  ‒       analyzovať etapy špeciálnopedagogického výskumu,
  ‒       popísať druhy výberov výskumného súboru,
  ‒       charakterizovať pojmy reliabilita a validita,
  ‒       vysvetliť podstatu kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu,
  ‒       spracovať projekt špeciálnopedagogického výskumu,
  ‒       diskutovať o možných výskumných postupoch pri riešení špeciálnopedagogického problému,

  Verím, že sa nám podarí naplniť tieto ambiciózne zámery.

  Tatiana Dubayová


  Východisková literatúra:

  GAVORA, P. a kol. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010.

     Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/

  BAČÍKOVÁ, M., JANOVSKÁ, A. 2018. Základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu. Sprievodca pre študentov učiteľstva.   Košice: ŠafárikPress, 2018.

     Dostupné na: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2018/ff/zaklady-metodologie-ped-psych-vyskumu-web.pdf

  ONDREJKOVIČ, P. 2007. Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. Bratislava: VEDA, 2007.
 • Čo je to vedecké poznanie a akú úlohu pri ňom zohráva metodológia?

 • Výskumný súbor

 • Škály a ich použitie

 • Kvalitatívny výskum

 • Odovzdanie seminárnych prác

 • Tematika 9

 • Tematika 10