Prehľad témy

 • Úvod a základné informácie o kurze

  V nasledujúcich témach zverejňujem niektoré z prednášok. Základné informácie ste už absolvovali počas prvých hodín a tie budú kľúčové pre Vašu prípravu na záverečné hodnotenie z tohoto predmetu. Zároveň Vás odkazujem na moju publikáciu Patopsychológia detí so psychosociálnym narušením pre pedagógov, konkrétne na záverečnú kapitolu o agresívnom správaní, ktorá je dostupná v pdf verzii na internete, ktorá Vám objasní základné charakteristiky tohoto správania a mechanizmy jeho vzniku. Časťou témy je špecifické agresívne správanie - šikana (prednáška zverejnená nižšie).
  Druhým okruhom, z ktorého nájdete otázky v záverečnom teste, sú príčiny vzniku agresívneho správania z dôvodu nenaplnenia základných potrieb (zverejnená prednáška nižšie).
  Tretím tematickým okruhom je socializácia a problémy spojené so socializáciou jedinca, ktoré sa, z hľadiska života v spoločnosti, manifestujú ako narušené správanie (prednáška zverejnené nižšie).
  Uvedené prednášky sú časťou väčšieho celku problémového správania detí s mentálnym postihnutím. V prípade, ak chcete komplexnejšie porozumieť téme odporúčam Vám literatúru uvedenú nižšie.

  Záverečné hodnotenie bude pozostávať z 20-tich otázok (a-b-c-d odpovede), ktoré budú administrované v MOODL-i vo vopred stanovenom termíne.

  Ďalšia odporúčaná literatúra, ktorá Vám pomôže rozšíriť si obzor v rámci tejto problematiky je:

  ANTIER, E. 2004. Agresivita detí. Praha: Portál. ISBN 80-7178-808-2.
  ČADILOVÁ, a kol. 2007. Agrese u lidí s mentální retardací. Praha: Portál.
  EMERSON, E. 2008. Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem. Praha: Portál.
  MATĚJČEK, Z. 1994. Po dobrém nebo po zlém? Praha: Portál.
  ONDRÁČEK, P. 2003. Františku, přestaň konečne zlobit. Informace s podněty pro pedagogickou práci s žáky, kteří se chovají při výuce rušivě. Praha: ISV. ISBN 8086642186

 • Základné potreby dieťaťa a ich prepojenie na problémové správanie

 • Agresia

  Uvedená prednáška je časťou rozsiahlejšieho celku uvedenom v poslednej kapitole Patopsychológie detí so psychosociálnym narušením pre pedagógov. Odporúčam Vám prečítať si celú kapitolu, nie len túto prednášku v powerpointe.

 • Socializácia a poruchy socializácie

 • Záverečný test

  Záverečný test pozostáva z 15-tich otázok. Vašou úlohou bude zvoliť si zo 4-och odpovedí jednu správnu.

  Maximálny počet bodov, ktoré môžete získať je 45. Na vyplnenie testu máte k dispozícii 10 minút

  Bodové hodnotenie sa dozviete okamžite po vyplnení testu.

  Bodové ohraničenie výsledkov testu je:

  minimálny počet bodov 23, maximálny počet bodov 45

  45 - 41 bodov A

  40 - 36 bodov B

  35 - 31 bodov C

  30 - 26 bodov D

  25 - 23 bodov E


 • Tematika 6

 • Tematika 7

 • Tematika 8

 • Tematika 9

 • Tematika 10