Cieľom kurzu je sprostredkovanie teoretických východísk z problematiky edukácie detí/žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (najmä  z marginalizovaných rómskych komunít) v predškolskom a mladšom školskom veku, ako aj pragmatických súvislostí spočívajúcich v špeciálnopedagogickej diagnostike a intervencii v procese rozvíjania ich komunikačnej a čitateľskej kompetencie v slovenskom jazyku.