Cieľom kurzu je oboznámiť sa s typológiami hier - špeciálne didkaktických hier. Poznať etapy realizácie didaktických hier. Vedieť aplikovať hry v konkrétnych činnostiach so zreteľom na splnenie cieľa a s využitím vhodnej didaktickej pomôcky. Nadobudnúť zručnosti pre prispôsobenie pravidiel a hrovej činnosti pre konkrétne činnosti v praxi.