Cieľom predmetu je prehĺbenie a rozšírenie poznatkov zo súčasnej lexikologickej, syntaktickej a štylistickej teórie, využívanie poznatkov pri kultivovaní vlastného rečového prejavu a rozvíjanie spôsobilosti zužitkovať jazykovednú teoretickú bázu pri projektovaní  zdokonaľovania komunikačných zručností detí predškolského a mladšieho školského veku.