Prostredníctvom predmetu Základy špeciálnej pedagogiky by mal študent nadobudnúť odborné poznatky v problematike výučby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách a zariadeniach. Neoddeliteľným cieľom je  integrácia teoretických poznatkov s nadobúdaním praktických zručností a utváraním si postojov humanisticky orientovaného pedagóga.