Cieľom disciplíny je získať odpovedajúce penzum informácií, vedomostí, poznatkov a zručností v kontexte vnímania človeka ako bio-psycho-sociálnej štruktúry. Získať základné vedomosti o anatómii a fyziológii telesných sústav s dôrazom na riadiace sústavy, na vekové osobitosti a adaptačné reakcie vo vzťahu k spôsobu života. Zvýrazniť význam akceptovania a realizovania zásad hygieny školského prostredia a školských činností vo vzťahu k účinnosti edukačného procesu. Prezentovať a osvojiť si odpovedajúce vedomosti a zručnosti v kontexte primárnej prevencie drogových problémov.