Cieľ : teoretické osvojenie si základných pojmov a kategórií vied o športe, základné delenie vied o športe. Osvojenie si základných poznatkov z genézy motoriky človeka, zákonitosti motorického vývinu v predškolskom a mladšom školskom veku.