1. Ciele praxe:

- zoznámiť sa s cieľmi, úlohami a náplňami práce v školskom klube detí,

- poznať základnú dokumentáciu odborných pracovníkov, analyzovať ich špecifiká,

- analyzovať formálnu a obsahovú stránku práce v školskom klube detí.