Zámerom kurzu je získať základné teoretické poznatky z medicínskeho odboru pediatria s dôrazom na vekové zvláštnosti a psychomotorickú úroveň dieťaťa.