Kurz je vytvorený s cieľom poskytnúť podporné študijné materiály pre predmet Matematika pre život - rozvíjanie matematickej gramotnosti.  Predmet je zaradený do študijných plánov v študijnom programe Učiteľstvo  pre primárne vzdelávanie v bloku odporúčaných výberových predmetov. Jeho rozsah je zadefinovaný 1 hodina v týždni (spolu je to 13 hodín počas semestra).

Kurz je vytvorený v tematickom formáte. Vzhľadom na rozsah predmetu je kurz diferencovaný na 13 tém.

V úvode je priestor venovaný prezentácii základných elementov, charakteristík a klasifikácii úloh, ktoré sú súčasťou medzinárodného testovania OECD PISA. Cieľom je sprístupniť základné informácie o medzinárodnej štúdii, ako aj o typoch úloh do nej zaradených.

Ďalšie témy boli vytvorené na základe existujúcich atribútov vymedzujúcich typy úloh na rozvoj (aj na testovanie) matematickej gramotnosti. V rámci každého bloku sú spracované súbory úloh, ktoré vychádzajú z reálnych životných situácií a v rámci ich riešenia je potrebné aplikovať matematický aparát, ktorý je obsahom vyučovacieho predmetu matematiky na primárnom stupni vzdelávania.

Pri každej skupine úloh autori kurzu vymedzili identifikátory úloh, ktoré vychádzajú z charakteristiky úloh v štúdii OECD PISA ako aj z obsahu vyučovacieho predmetu matematika (podľa ŠVP).

V závere sú uvedené ´ďalšie zdroje, kde môžu záujemcovia nájsť ďalšie námety na úlohy, informácie o výsledkoch testovania (PISA), ako aj publikačné výstupy autorov kurzu.


Posledná zmena: Saturday, 28 November 2015, 21:30