1. Neurológia v systéme medicínskych vied, charakteristika a náplň odboru. Základná neurologická terminológia. Neurologické vyšetrenie základné a pomocné.
2. Neurón – základná stavebná a funkčná jednotka NS. Rozdelenie neurónov. Mechanizmus vedenia vzruchu.
3. Synapsa – prenos vzruchu. Rozdelenie NS, základné charakteristiky periférneho NS, rozdelenie periférnych nervov, prejavy poškodenia periférneho NS.
4. Centrálny NS – miecha, reflexná miechová aktivita, reflexný miechový oblúk. Poruchy miechy a miechových koreňov.
5. Mozog a mozgový kmeň, základné rozdelenie, Preĺžená miecha a jej poruchy.
6. Most a jeho poruchy. Stredný mozog a jeho poruchy. Medzimozog – talamus a hypotalamus a ich poruchy.
7. Podkôrové oblasti – bazálne gangliá, poruchy bazálnych ganglií. Capsula interna a corpus callosum – ich poruchy.
8. Mozgové hemisféry a ich poruchy. Frontálny, parientálny, temporálny a okcipitálny lalok – ich poruchy.
9. Mozoček a jeho poruchy. Mozgové komory a mozgovomiechový mok.
10. Mozgové nervy a ich poruchy.
11. Detská mozgová obrna, ľahká mozgová dysfunkcia. Neurokutánne syndrómy. Genetické choroby. Neuroinfekcie.
12. Epilepsia. Hydrocephalus. VVCH miechy. Detské neurózy. Kraniocerebrálne poranenia.
Posledná zmena: Tuesday, 7 August 2012, 11:51