Usmernenie k seminárnej práci

Pripraviť dve aktivity v oblasti počúvania hudby

Aktivity sú adresované podľa výberu:

- deti predškolského veku v MŠ,

- v školskom klube detí

-  v špeciálnopedagogických zariadeniach

Jedna aktivita bude počúvanie vokálnej skladbičky, druha aktivita inštrumentálnej skladbičky

Výkonový štandard: ŠVP

Obsahový štandard: vyselektovať zo ŠVP

Výchovno-vzdelávací cieľ:

Krátka charakteristika skladbičky: autor, prečo jej výber,

Postup ako by ste s piesňou či skladbou pracovali:

Motivácia, koľkokrát ju pustíte, čo si majú deti všimnúť, aké otázky im dávate a pod.