Prehľad témy

 • Všeobecné

  Učiteľ predmetu: PaedDr. Věra Šotkovská, PhD.

  Kontakt: Fakulta športu PU, Ul. 17. novembra 1, 080 16 Prešov, tel. 7470502

  Podmienky k zápočtu: Praktické a teoretické zvládnutie metodických postupov nácviku behov a hodov. Ukážka špec. bežeckých cvičení, nízkeho štartu a hodu na vzdialenosť 20 m.

  Predmet sa v šk. roku 2006/2007 nevyučuje, až v roku 2007/2008.

 • téma 1

  Didaktika školskej atletiky – základné informácie . Delenie atletiky. Základné             

  atletické pojmy. Behy – delenie, technika, metodika. Metodická rada štartov.      

  Prípravné bežecké cvičenia. Pohybové hry vhodné pre behy. Pravidlá behov.

 • téma 2

  Hody – charakteristika , delenie. Hod kriketovou loptičkou, granátom. Technika,    

  metodika. Prípravné cvičenia. Hry vhodné pre hody. Pravidlá hodov.