Prehľad témy

 • Úvodné slovo a podmienky záverečného hodnotenia

  Milé študentky a študenti,

  v tomto kurze budú zverejnené oznamy a aktualizácie týkajúce sa dištančného vyučovania predmetu.

  Hlavné témy odzneli počas prezenčnej výučby tak isto ako aj požiadavky na ukončenie predmetu platia stále tak, ako boli dohodnuté na začiatku semestra. Momentálne zvažujeme formu záverečného hodnotenia, upresníme ju, keď bude známe, ako sa situácia v krajine vyvíja.

  Zadanie pre písomné spracovanie:

  1. Spracovať do projektu 5 príprav k Vami vybranej téme

  - 1x HČPVD (hry a činnosti podľa výberu detí)

  - 1x ŠC (špeciálne cvičenie)

  - 2x vzdelávacia aktivita

  - 1x PV (pobyt vonku)

  2. Písomne spracovať vlastný názor na integráciu a inklúziu z pohľadu predškolskej edukácie (klady, zápory)

  3. Mária Montessori – filozofia, princípy a metódy výchovy a vzdelávania dieťaťa v predškolskom veku

  Spracované zadanie poslať na mailovú adresu: danqa68@gmail.com


  • Test z predmetu Predškolská edukácia detí s mentálnym postihnutím

   Milé študentky a študenti,

   záverečné testy, tak, ako bolo avizované mailom, sa budú konať v nasledujúcich termínoch:

   5.6.2020 (piatok) o 18,00

   6.6.2020 (sobotu) o 10,00

   Na to, aby ste sa mohli testu zúčastniť, potrebujete byť zapísaný do tohoto kurzu. Odporúčam Vám prihlásiť sa a vyskúšať si internetové spojenie aspoň 10 minút pred testom. Na skúšanie nepotrebujete byť prihlásené v MAIS-e, stačí len prísť a zúčastniť sa.

   HODNOTENIE: dosiahnuť môžete max. 30 bodov

   A  27 – 30 bodov

     24 – 26 bodov

   C   21 – 23 bodov

   D   18 – 20 bodov

     15 – 17 bodov


  • Okruhy otázok ku skúške

  • Témy odprednášané prezenčnou formou v rámci prednášok a seminárov

   1. Predškolská pedagogika – vymedzenie základných pojmov

   2. Ciele, úlohy, obsah predprimárneho vzdelávania

   3. Predškolské dieťa so ŠVVP

   4. Dieťa s mentálnym a viacnásobným postihnutím v predškolskom veku

   5. Výchova a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím predšk. veku (inštitucionálna výchova)

   6. Pedagogická dokumentácia v ŠMŠ, plánovanie VVČ v ŠMŠ.

   7. Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠMŠ (metódy, zásady, formy VVČ v ŠMŠ)

   8. Formy denných činností v ŠMŠ, organizácia výchovno-vzdelávacej práce

   9. Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie


   • Témy, ktoré je nutné dobrať si dištančne

    1. Rodina ako činiteľ predškolskej výchovy dieťaťa s mentálnym postihnutím

    2. Spolupráca rodiny a ŠMŠ

    3. Hra a hračka dieťaťa s MP v predškolskom veku, typy hier detí v predšk. veku

    4. Špeciálno-pedagogická diagnostika dieťaťa s MP v predškolskom veku

    5. Kompetencie učiteľa ŠMŠ


    • Rodina ako činiteľ predškolskej výchovy dieťaťa s mentálnym postihnutím

    • Špeciálno-pedagogická diagnostika dieťaťa s MP v predškolskom veku

    • Hra v kontexte predprimárnej edukácie

    • Hra detí so ŠVVP

    • Typy hier u detí raného a predškolského veku

    • Spolupráca ŠMŠ s rodinou

    • Osobnosť špeciálneho pedagóga