Prehľad témy

 • téma 1

  • AKTUALZÁCIA! Podmienky záverečného hodnotenia

   Na základe aktuálnej situácie aktualizujeme podmienky záverečného hodnotenia predmetu, v ktorom sa tento semester nebude realizovať ústna časť skúšky. Hodnotenie bude udelené na základe:

   - seminárnej práce – vypracujte jednu z tém z tematických oblastí predmetu

   - zaslania troch výtvarných prác (nemusia súvisieť s témou seminárnej práce)

   - priebežného vedomostného testu – ten bude realizovaný elektronicky prostredníctvom MOODL-u podľa tém uvedených v osnove predmetu pred ukončením semestra t.j. do 15. júna 2020. Termín bude včas oznámený prostredníctvom MAIS-u. Témy, ktoré neboli zatiaľ odprednášané si doplňte samoštúdiom.

   Podmienky na absolvovanie predmetu pre jednotlivé skupiny:

   a/ pre VDKSPV : spracovanie seminárnej práce – písomná príprava na výchovnú činnosť so zameraním na výtvarnú výchovu

   b/ pre ESPB : spracovanie seminárnej práce z oblasti špeciálnej výtvarnej výchovy na čiastkovú tému podľa výberu študenta z predchádzajúcej osnovy predmetu

   c/ pre ESPB : preukázanie vlastných výtvarných prác /3ks, obsah a forma podľa záujmu študenta/ priestorové práce vo forme fotodokumentácie

   d/ pre VDKSPV aj pre ESPB : priebežný vedomostný test bude realizovaný podľa zadania písomnou formou pred ukončením semestra teda najneskôr do 15. júna 2020 (vrátane zhodnotenia seminárnej práce a preukázania vlastných výtvarných prác).

   Seminárne práce pošlite poštou do 30. apríla 2020 na adresu Mgr. Tatiana Dubayová, PhD., Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov.

   Nezabudnite na titulnej strane uviesť Vašu skupinu a predmet, ktorému je seminárna práca určená. 


   • Osnova predmetu pre výučbu a individuálne štúdium

    - charakterizovať a interpretovať základné pojmy z oblasti špeciálnej výtvarnej výchovy : výtvarné umenie, jeho druhy, trochu historický pohľad – súčasnosť, detská kresba – charakteristické znaky, výtvarný prejav a jeho psychické predpoklady u detí s mentálnym postihnutím

    - využívanie prostriedkov výtvarného umenia ako východiska pre výtvarné vzdelávanie detí a žiakov s mentálnym postihnutím /galerijná pedagogika , práca s umeleckým dielom a pod./

    - výtvarná výchova v spektre štátnych vzdelávacích programov, ciele a obsah výtvarnej edukácie /učebný plán, učebné osnovy, členenie výtvarnej výchovy na tematické okruhy,.../

    - štyri prúdy výučby výtvarnej výchovy

    - výtvarné techniky plošné a priestorové /tradičné aj postupne preberané z pop artu vhodné aj pre deti s mentálnym postihnutím

    - modernizácia výtvarných činností : projektová metóda, arteterapia a artefiletika

    - výtvarná výchova v živote s postihnutím


    • téma 4

     • téma 5

      • téma 6

       • téma 7

        • téma 8

         • téma 9

          • téma 10