Prehľad témy

 • Osnova predmetu a tematické okruhy

  Výtvarná kultúra a výtvarné umenie. Druhy výtvarného umenia.

  Analýza obsahu a formy výtvarného diela. Výtvarná komunikácia

  Východiská pre výtvarné vzdelávanie a prácu v špeciálnej škole :
       -  psychické predpoklady pre výtvarné vyjadrovanie detí s mentálnym postihnutím
      -  vývojové štádiá výtvarného prejavu, výtvarná typológia
      -  charakteristické znaky detského výtvarného prejavu
      -  diagnostický význam detskej kresby

  Výtvarná výchova a jej charakteristika :
      -  štátny vzdelávací program – ciele a obsah výtvarnej edukácie v ŠZŠ
      -  súčasný stav a východiská v skvalitňovaní výtvarnej výchovy , jej charakteristika – štyri
         výtvarné prúdy a smerovanie
     -   obsah, metódy a metodické problémy pri vyučovaní výtvarnej výchovy podľa
         tematických okruhov
     -  modernizácia – kreatívne modely rozvíjania výtvarného prejavu /projektová metóda,
        arteterapia a artefiletika
    -   špeciálne pomôcky a prostriedky pre výtvarné úlohy, výtvarné techniky a možnosti ich
         realizácie pri vyučovaní v ŠZŠ


  • Podmienky absolvovania predmetu

   Na základe aktuálnej situácie aktualizujeme podmienky záverečného hodnotenia predmetu, v ktorom sa tento semester nebude realizovať ústna časť skúšky. Hodnotenie bude udelené na základe:

   - seminárnej práce – príprava na vyučovaciu hodinu

   - priebežného vedomostného testu – ten bude realizovaný elektronicky prostredníctvom MOODL-u podľa tém uvedených v osnove predmetu pred ukončením semestra t.j. do 15. júna 2020. Termín bude včas oznámený prostredníctvom MAIS-u. Témy, ktoré neboli zatiaľ odprednášané si doplňte samoštúdiom.

   Seminárne práce pošlite poštou do 30. apríla 2020 na adresu Mgr. Tatiana Dubayová, PhD., Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov.

   Nezabudnite na titulnej strane uviesť Vašu skupinu a predmet, ktorému je seminárna práca určená. 


   • téma 3

    • téma 4

     • téma 5

      • téma 6

       • téma 7

        • téma 8

         • téma 9

          • téma 10