Vítame vás v kurze k predmetu Didaktika IKT v primárnej edukácii, ktorý je elektronickou podporou prezenčnej výučby. Predmet Didaktika IKT v primárnej edukácii je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu  primárneho vzdelávania vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami na základnej škole. Predmet vychádza z cieľov a obsahu výchovy a vzdelávania žiakov mladšieho školského veku na primárnom stupni základnej školy. Zameriava sa na didaktickú prípravu pedagógov pre utváranie ich kompetencii k edukácii predmetu a k uplatneniu medzipredmetových vzťahov. Umožňuje poznať pedagógom didaktické špecifiká výučby predmetu Informatika, metódy a organizačné formy vyučovania aj aplikáciu druhov učenia sa žiaka na vyučovacích hodinách.