Cieľom kurzu je prezentovať teoretické východiská z inkluzívnej pedagogiky, filozoficko-spoločenské a legislatívne východiská  inkluzívnej edukácie detí/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, príklady dobrej praxe z inkluzívnej edukácie, ako aj špecifiká inkluzívnej školy a inkluzívnej didaktiky v procese edukácie detí/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v podmienkach školskej integrácie/inklúzie v materskej a základnej škole na Slovensku.