Cieľ:

Absolvent predmetu dokáže:

-  vnímať text umeleckej literatúry ako semiotický fenomén,

-  vysvetliť špecifiká literatúry pre predčitateľov,

-  analyzovať literárne dielo pre deti z hľadiska jeho žánrových, estetických a pragmatických hodnôt;

-  interpretovať hodnoty literárneho diela pre deti vo vzťahu k literárnovedným axiologickým

   kritériám a vo vzťahu k možnostiam a potrebám detského adresáta,

-  diskutovať o literárnom diele pre deti a navrhovať možnosti jeho edukačného využitia,

-  kriticky čítať odborný text o literatúre pre deti, extrahovať jeho podstatu a diskutovať o ňom,

-  orientovať sa v hodnotách a pseudohodnotách klasickej i súčasnej pôvodnej a prekladovej literatúry

   pre predčitateľov.