Artefiletika je v súčasnosti vedome málo uplatňovaná počas hodín výtvarnej výchovy.

Základom artefiletiky je priebeh výtvarných činností tak, že počas nich vznikne výtvarné dielo, no výtvarná činnosť je prepájaná s významným uvedomovaním si zážitkov a emócií počas vytvárania. V závere nesmie chýbať reflexívny dialóg medzi pedagógom a žiakmi.

Výtvarná výchova sa prejavuje v tvorivej pedagogickej praxi, spája viacero oblastí, v ktorých sa v rámci výtvarnej kultúry realizuje i ako estetický, filozofický, psychologický a didaktický fenomén.