Informačný list predmetu

 

Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: 3VDR/

Názov predmetu: úvod do estetiky umení

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Denná forma štúdia: prednáška – 1 hodina, seminár – 1 hodiny, metóda prezenčná

(týždenný počet hodín)

Externá forma štúdia: prednáška – 5 hodín, seminár – 5 hodín, metóda prezenčná

(počet hodín za semester)

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. (1. ročník, ZS)

Stupeň štúdia: 2. stupeň

Podmieňujúce predmety: -

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Predmet je ukončený hodnotením na základe výsledkov priebežných hodnotení (PH). V priebehu semestra študent absolvuje dva priebežné vedomostné testy. Za každý je možné získať max. 25 bodov, t. j. spolu max. 50 bodov. Podmienkou je absolvovanie obidvoch priebežných testov, pričom úspešnosť v každom teste musí byť min. 50 %.

Celkové hodnotenie predmetu bude realizované v súlade s aktuálnym Študijným poriadkom

PU v Prešove (2014) podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov.

Kritériá úspešnosti sú pre jednotlivé klasifikačné stupne nasledovné:

A - 100,00 – 90,00 %, t. j. 50 – 45 bodov

B - 89,99 – 80,00 %, t. j. 44 – 40 bodov

C - 79,99 – 70,00 %, t. j. 39 – 35 bodov

D - 69,99 – 60,00 %, t. j. 34 – 30 bodov

E - 59,99 – 50,00 %, t. j. 29 – 25 bodov

FX - 49,99 a menej %, t. j. 24 a menej bodov

Výsledky vzdelávania:

Absolvent predmetu dokáže:

-          aplikovať základnú estetickú terminológiu a metódy na analýzu výtvarného, hudobného a literárneho diela

-          orientovať sa v rôznych úrovniach kontaktu s umením (rovina percepcie, recepcie a apercepcie)

-          analyzovať a hodnotiť umelecké dielo vo vzťahu k základným estetickým kategóriám a funkciám

-          analyzovať, interpretovať a hodnotiť umelecké dielo v kultúrno-historickom kontexte

-          rozlíšiť estetickú a umeleckú funkciu, normu a hodnotu umeleckého diela

-          identifikovať v umeleckom diele štýlotvorné prvky

-          aplikovať nadobudnuté poznatky a kompetencie do pedagogickej interpretácie diela

-          tvoriť efektívne didaktické postupy spojené s interpretáciou konkrétnych umeleckých diel

-          tvoriť efektívne didaktické postupy spojené s tvorbou integratívnych či polyestetických umeleckých projektov pre deti a mládež

Stručná osnova predmetu:

Predmet estetiky umení. Estetická potreba, estetické vnímanie (percepcia, recepcia, apercepcia).

Umelecká komunikácia. Estetická funkcia, norma a hodnota, umelecká funkcia, norma a hodnota.

Estetický a umelecký zážitok.

Základné estetické kategórie. Krása, vkus, estetické kvality (krásne/škaredé, vznešené/nízke, tragické/komické).

Umenie, funkcie umenia a umeleckého diela, hranice umenia (gýč, brak, ne-umenie)

Umelecké dielo, štruktúra umeleckého diela, kultúrno-historické súvislosti umeleckého diela.

Zámer, výraz. Umelecké myslenie a emócie.

Kompozičná analýza a významové interpretácie umeleckého diela.

Otázky umeleckého štýlu.

Kultúrna tradícia, vysoké umenie, populárna kultúra, masová kultúra, postmoderna.

Odluka moderného umenia od krásy.

Didaktická aplikácia pre interpretáciu umeleckého diela.

Didaktická aplikácia pre tvorbu integratívnych a polyestetických projektov pre deti a mládež.

Odporúčaná literatúra:

BENJAMIN, W. 1999. Umelecké dielo v epoche svojej technickej reprodukovateľnosti. In: Benjamin, W. Iluminácie. Bratislava. Kalligram. ISBN 8071492485.

KULKA, T.1994. Umění a kýč. Praha: Torst. ISBN 80-85639-17-3.

KULKA, T. 2004. Umění a falzum: monismus a dualismus v estetice. Praha: Academia. ISBN 80-200-0954-X.

MISTRÍK, E. 1994. Vstup do umenia. Nitra, ENIGMA Jr. ISBN 80-85471-18-3.

NELSON, R. S. a R. Schiff (eds.). 2004. Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava: Slovart. ISBN 80-7145-978-X.

PANOFSKY, E. 1981. Význam ve výtvarném umění. Odeon, Praha.

PERNIOLA, M. 2000. Estetika 20. století. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0213-X.

POLEDŇÁK, I.2006. Hudba jako problém estetiky. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1215-1.

ZUSKA, V. 2001. Estetika: úvod do současnosti tradiční disciplíny. Praha: Triton. ISBN 80-7254-194-3.

ZUSKA, V. 2003. Umění, krása, šeredno. Praha, Karolinum. ISBN 80-246-0540-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky: -

Hodnotenie predmetov

Celkový počet hodnotených študentov:

A

B

C

D

E

FX

a

b

c

d

e

f

Vyučujúci: PaedDr. Zuzana Sláviková, PhD., Mgr. Iveta Drzewiecka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: máj 2014

Schválil: prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.