Cieľ predmetu: Študent získa teoretické poznatky a praktické skúsenosti zo špeciálnej didaktiky slovenského jazyka a literatúry. Študent dokáže charakterizovať ciele a kurikulum predmetu slovenský jazyk a literatúra na ŠZŠ vo vzdelávacom variante A, B, C a v praktickej škole. Študent bude vedieť objasniť základnú koncepciu edukácie žiakov s mentálnym postihnutím v danom predmete a získa praktické skúsenosti z metodiky nácviku čítania a písania, z metodiky jazykovo-komunikačného, komunikačno-slohového a literárneho vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra na ŠZŠ vo variante A, B, C. Študent bude vedieť napísať písomnú prípravu na vyučovaciu hodinu daného predmetu s využitím terapeuticko-formatívnych prístupov, charakterizovať žánre detskej literatúry, čo mu pomôže pri výbere vhodného východiskového literárneho textu k príprave integrovaného projektu s vlastnou učebnou pomôckou.