Osnova

1.   Didaktika, metodika, zásady výtvarnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní.
2.   Analýza ŠVP.
3.   Výtvarné umenie a jeho esteticko-výchovné funkcie v systéme predprimárnej edukácie.
4.   Pedagogické a didaktické kontexty výtvarného umenia.
5.   Osobnosť pedagóga a jeho odborná spôsobilosť v oblasti vizuálnej kultúry s aspektom na edukačný proces v MŠ.
6.   Výtvarná komunikácia a dieťa.
7.   Autorské výtvarné portfólio ako východisko pre motiváciu detí predškolského veku.

Absolvent predmetu  dokáže:
•   didakticky aplikovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti výtvarnej výchovy do edukačného procesu predprimárneho vzdelávania,
•   pochopiť zmysel a esteticko-výchovné funkcie výtvarného umenia v kontexte ŠVP,
•   navrhnúť zmysluplnú výtvarnú činnosť a nájsť najvhodnejší spôsob – metódu, ako ju efektívne     zrealizovať,
•    vyjadriť výtvarnými výrazovými umeleckými prostriedkami námety obsiahnuté v ŠVP,
•     koncipovať výtvarný projekt v dlhšom časovom horizonte (ŠVP),
•     uplatniť didaktické zásady vo výtvarnej činnosti detí,
•     interpretovať umelecké diela primerane dieťaťu predškolského veku,
•     vyhľadávať alternatívy výtvarného zobrazovania v súlade so súčasnými tendenciami umenia,
•     viesť reflexívnu vizuálnu komunikáciu s detským recipientom.