Cieľ predmetu:   Osvojiť si základný pojmový aparát psychológie, nadobudnúť poznatky, ktoré vytvárajú základ poznania psychiky človeka.