CIEĽ

Získať poznatky a skúsenosti o výtvarných zákonitostiach písma, kompozície výtvarného prvku a textu, ornamentálnej tvorby a schopnosť hodnotiť umelecko-estetickú úroveň printových médií z aspektu aplikácie v školskej praxi. Oboznámiť sa s teoretickou problematikou voľnej a úžitkovej grafiky a praktické zručnosti s technikami tlače z výšky, hĺbky a plochy (klasickými a alternatívnymi), ktoré sú primerané žiakom elementárnych ročníkov. Vedieť zorganizovať a materiálne zabezpečiť v školských a mimoškolských zariadeniach realizáciu grafických prác