• Kurz vznikol v rámci projektu Implementácia Learning Management System do matematickej a odborovodidaktickej prípravy budúcich učiteľov preelementaristov a elementaristov (Projekt č. 163-009PU-4/2010).
  • Cieľom kurzu je aplikovať poznatky všeobecnej didaktiky vo vyučovaní matematiky primárnej školy. Nadobudnúť schopnosť formulovať edukačné ciele vyučovacej jednotky matematiky. Plánovať proces výučby. Uplatňovať v procese prostriedky matematického vzdelávania – metódy, formy, zásady, didaktické pomôcky.