Výtvarné projektovanie v MŠ sa obsahovo približuje k predmetu didaktika výtvarnej výchovy, no zásadná podstata tohto predmetu tkvie v jeho celkovom koncepte a príprave v súhrnnom pláne projektovania výtvarnej výchovy pre vyšší stupeň - a teda aj celkovej práce na koncipovaní projektov a ich záverečnej praktickej realizácie. Je dôležité uvedomiť si potrebu výchovných zložiek - umeleckej, estetickej a výtvarnej oblasti aj pre deti v MŠ. Citovosť a emocionálna inteligencia detí v MŠ sa odráža  a rodí prostredníctvom kultivovaného výtvarného prejavu. Plánovanie výtvarných činností pre budúceho pedagóga v MŠ, ich dôsledné zvládnutie a realizovanie je pre nasledovne koncipované projekty výtvarného charakteru nevyhnutnou súčasťou výchovy a vzdelávania detí od útleho veku.