• Kurz vznikol v rámci projektu Implementácia Learning Management System do matematickej a odborovodidaktickej prípravy budúcich učiteľov preelementaristov a elementaristov (Projekt č. 163-009PU-4/2010).
  • Cieľom kurzu je nadobudnúť základné odborné matematické vedomosti z aritmetiky a algebry, na ktoré nadväzuje ich didaktická transformácia, v kontexte s cieľmi vyučovania matematiky na primárnom stupni vzdelávania. Prezentovať možnosti didaktickej interpretácie teoretických poznatkov do matematickej edukácie.