V tomto predmete si študenti osvoja základné vedomosti a zročnosti prípravy individuálnych reedukačných programov a projektov. Oboznámia sa tiež s možnosťami ich uplatnenia v praxi.