Priestorové vytváranie je predmetom, v ktorom je podstata vytvárania kladená na vlastnoručnú výtvarnú tvorbu trojrozmerných objektov - reliéf, plastika alebo socha a od nich následne príbuzných foriem, kde sa zachováva trojrozmernosť výtvarného prejavu.

Pri práci využívame rôzne dostupné kvality a druhy materiálov - nových ale aj odpadových (papier, drevo, sklo, drôt, hlina, plastické hmoty).

Milí študenti!

Vitajte na predmete Priestorové vytváranie!

 Iba pohľadom do minulosti môžeme porozumieť čo je prítomnosť a budúcnosť. Umelecké dielo vytvára človek preto, aby sa neprestajne pokúšal hľadať odpoveď na otázky, ktoré vznikajú často vo chvíľach hľadania najpravdivejších skutočností.

 Priestorové vytváranie sa svojim obsahom snaží o priblíženie niektorých umeleckých metód, pomocou ktorých môžete realizovať trojrozmerné výtvarné objekty. Narábanie s vlastným výtvarným prejavom a dostupnými materiálmi, pochopenie ich vlastností a možností Vám môžu pomôcť pri vytváraní diela. Zdokonaľovanie a konkrétne zhmotňovanie Vašej predstavivosti prebieha od náčrtu – skice, tiež vytváranej podľa možností už trojrozmerne, ktoré napokon vyústi postupným vypracovaním do vzhľadu a výrazu samostatného objektu. Postupujúc tak od náčrtu a zvažovania technologických postupov pri zvolených témach je jednou z ciest k zaujímavým výsledkom. 

 Ak teda niečo chceme naučiť deti, musíme si sami vyskúšať a overiť zvolenú metódu. Áno, nie každý je umelcom, a na to ako sa ním stať ani niet receptu. Komunikovať s iným človekom, alebo deťmi prostredníctvom akéhokoľvek druhu umenia, možnosťami materiálov, techník a ich vzájomných kombinácií, je ale naďalej Vašim obrazom pochopenia a aplikovania individuálnych praktických a iných životných skúseností do cieľov výchovy.

 Verím, že sa Vám to bude páčiť!