Vyhľadať informácie o matematickej príprave detí predškolského veku na internete. Získať prehľad o typoch a druhoch počítačových programov, ktoré možno využiť pri práci s deťmi, s akcentom na rozvoj predstáv o základných pojmoch z matematiky. Tvoriť materiály zamerané na vytváranie matematických predstáv v grafickom editore WORD a Skicár.