Osvojiť si správne držanie tela. Získať potrebné vedomosti a zručnosti z terapie pohybom.