Osvojiť si základné pojmy psychohygieny, oboznámiť sa s jej významom a miestom v psychologických a pedagogických vedách, ale najmä s jej praktickým významom pre človeka v jeho povolaní a v každodennom živote.