Osvojiť si základy tejto teoreticko-aplikovanej psychologickej disciplíny, ktorá skúma psychiku človeka v jeho sociálnom kontexte. Oboznámiť sa s mechanizmami pôsobenia vonkajších sociálnych vplyvov na utváranie osobnosti jedinca.