Výchova k prosociálnemu správaniu je dôležitou súčasťou výchovného procesu. V tomto kurze sa študenti oboznámia so základnými formami, prejavmi a zákonitosťami prosociálneho správania a jeho dôležitosťou pri komplexnom rozvoji osobnosti žiaka.