Oboznámenie so špecifikami biblioterapie s deťmi s mentálnym postihnutím. Poskytnúť teoretické vedomosti a praktické skúsenosti s biblioterapiou. Výber a interpretácia literárnych textov vhodných na biblioterapiu. Príprava projektov biblioterapie s ohľadom na psychofyziologické danosti detí so špeciálnymi potrebami.