Cieľom kurzu je oboznámiť sa so špecifikami biblioterapie pri práci s deťmi so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, poskytnúť teoretické vedomosti a praktické skúsenosti s biblioterapiou, výber a interpretáciu literárnych textov vhodných na biblioterapiu, ako aj príprava projektov biblioterapie s ohľadom na psychofyziologické danosti detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.