V rámci predmetu Výchova k manželstvu a rodičovstvu má študent nadobudnúť teoretické vedomosti z tematických okruhov spadajúcich pod časovo-tematický plán predmetu a vytvoriť si odborný pohľad na problematiku výchovy k manželstvu a rodičovstvu v školách a zariadeniach pre deti a mládež s mentálnym postihnutím. Neoddeliteľným cieľom je integrácia teoretických poznatkov s nadobúdaním praktických zručností a utváraním si postojov humanisticky orientovaného učiteľa.