Cieľom kurzu je prehĺbiť a rozšíriť znalosti z lexikológie, syntaxe a štylistiky súčasnej slovenčiny ako teoretickej bázy kultivovania rečového prejavu budúceho učiteľa a ako konceptuálneho východiska rozvíjania reči dieťaťa predškolského a mladšieho školského veku.