Vitajte v kurze predmetu Mimoškolská a záujmová činnosť detí so ŠVVP, ktorý je elektronickou podporou prezenčnej výučby. Cieľom predmetu je nadobudnúť poznatky o možnostiach mimoškolskej a záujmovej činnosti u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v segregovaných podmienkach a inklúzii. V priebehu semestra sa študent oboznámi so základnými teoretickými pojmami uvedenej problematiky, s možnými osobitosťami záujmov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, so stimuláciou a podporou záujmov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a organizácii mimoškolskej a záujmovej činnosti. Výsledkom vzdelávania má byť praktické zvládnutie tvorby plánu záujmového útvaru pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.